Nyhetsbrev nr 6 - vecka 51
Nytt från Inköpscentralen
Redaktör: anne.isberg@kammarkollegiet.se

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har som uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter. Vi upphandlar varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller till stora värden. Inom området IT och telekom kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen.

Vi ger ut cirka sex nyhetsbrev per år. På www.avropa.se finner du tidigare nyhetsbrev och mer information om våra upphandlingar och ramavtal. Här kan du också anmäla dig som prenumerant och få nyhetsbreven direkt i din e-post.

På gång på Statens inköpscentral

Agneeta AndersonSnart 2015 - ett år för kommunikation om vår verksamhet

Det nya året rymmer många aktiviteter som i hög grad handlar om kommunikation kring vår verksamhet. I januari finns Statens inköpscentral på plats på Upphandlingsdagarna och håller i ett seminarium med titeln "Våra hetaste tips - avtalsförvaltning i praktiken!". Om du befinner dig på SOI:s årskonferens i Helsingborg i april är du även välkommen att besöka vår monter där. I höst anordnar vi traditionsenligt två större seminarier, Avropadagen och Reseinfodagen. Därutöver arrangeras löpande en lång rad seminarier om nya och befintliga ramavtal, vilka ger dig tillfälle att möta våra upphandlare och förvaltare.

Under 2015 planerar vi också att utveckla vårt populära koncept med seminarier kring metoder för avrop. Nytt är att vi kommer att erbjuda såväl nybörjar- som påbyggnadskurser för myndigheterna samt introduktionsseminarier för leverantörer.

Statens inköpscentral gör dessutom en satsning på video- och webbmöten i syfte att skapa en ökad tillgänglighet och bidra till resefria möten. Du som inte har möjlighet att delta fysiskt kan då välja att i stället följa våra seminarier live via webben.

Det är betydelsefullt för oss att kunna ge ett riktigt gott stöd till våra målgrupper och vi arbetar ständigt med att förbättra vår service. Du som arbetar i en myndighet har kanske upptäckt vår nya helpdesk dit du kan ringa för att ställa juridiska frågor vid avrop från våra ramavtal? Om inte uppmanar vi dig att ta chansen att ringa. Helpdesken bemannas av våra kunniga jurister. Du som är ramavtalsleverantör kan också förvänta dig ett utökat stöd i form av särskild utformad information som snart publiceras på avropa.se. Läs mer om kommande aktiviteter på vår webb och i nyhetsbrev!

Passar på att önska alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Agneeta Anderson, t.f. avdelningschef på Statens inköpscentral

BildUtkontraktering av IT-drift

21 myndigheter, 11 kommuner och 2 landsting har sedan 2010 lagt ut sin IT-drift genom avrop från ramavtalet It-driftstjänster - Helhetsdrift. Eftersom ramavtalsperioden gäller till och med februari 2017, kan nya leveransavtal som tecknas dessförinnan gälla i maximalt sju år.

Ramavtalsförvaltarna på Statens inköpscentral har anlitats för råd och stöd vid nästan samtliga avrop. Detta har gett oss värdefulla erfarenheter av myndigheternas verksamhetsbehov och leveransavtal, och av leverantörernas affärsmodeller och möjligheter att bidra till ”den goda affären”.

Är du intresserad av att delta i vårt myndighetsnätverk? Ta chansen att diskutera erfarenheter, samverkansfrågor, affärsvillkor och uppföljning av leveransavtal. Nästa möte äger rum i slutet av februari.

Arbetar du på en myndighet som funderar på att utkontraktera hela/delar av IT-driften? Ta kontakta med ramavtalsförvaltarna och stäm möte för ett samtal om olika möjligheter:

Kontaktpersoner: per-erik.andersson@kammarkollegiet.se
och hans-olov.ohrner@kammarkollegiet.se

FörstudierFörstudier

Pågående förstudier

Klienter och Mobiltelefoner
En förstudie som beräknas vara klar det andra kvartalet 2015 har påbörjats. Målet är att färdiga ramavtal finns tillgängliga för avrop när befintliga ramavtal löper ut. Läs mer om förstudien här.
Kontaktperson: anna.berg@kammarkollegiet.se

Resebyråtjänster
En förstudie undersöker möjligheterna att genomföra en upphandling inom området resebyråtjänster. Idag saknas ett ramavtal på området. Läs mer om förstudien här.
Kontaktperson: matilda.sjogren@kammarkollegiet.se

Tryckeritjänster
En förstudie undersöker förutsättningarna för en ny upphandling. Det nuvarande ramavtalet gäller till den 14 februari 2015, med en förlängningsoption till den 14 februari 2016. Läs mer här.
Kontaktperson: niklas.bjorns@kammarkollegiet.se

Upphandlingskonsulter
En förstudie rörande en eventuell upphandling av upphandlingskonsulter har inletts. I dagsläget saknas ramavtal inom området. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

BildUpphandlingar

Pågående upphandlingar

Brevförmedlingstjänster
En ny upphandling har påbörjats och annonserats. Sista anbudsdag var den 16 december 2014. Nuvarande ramavtal löper ut den 31 mars 2015. Läs mer
här.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Drivmedel 2015
Det befintliga ramavtalet för drivmedel är förlängt t.o.m. den 30 november 2015. En ny upphandling är påbörjad. Se även avropa.se.
Kontaktperson: fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

Företagshälsovård
Förstudierapporten är klar och publicerad på avropa.se, läs den här.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

IT-utbildning
Upphandlingen IT-utbildning syftar till att erbjuda ett brett utbud av IT-utbildningar. Inbjudan till kommuner och landsting att lämna fullmakt beräknas ske i slutet av januari. Ytterligare information finns på avropa.se.
Kontaktperson: elis.kalered@kammarkollegiet.se

Konferenser och möten
En ny upphandling har inletts eftersom det nuvarande ramavtalet löper ut den 31 mars 2015. Planerad start för nya avtal är i april 2015. Läs mer på vår webb.
Kontaktpersoner: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se

Kontorsmateriel 2015
I januari går en del av förfrågningsunderlaget ut på remiss till aktörer i branschen. Läs mer på avropa.se. Det nuvarande ramavtalet löper ut den 21 augusti 2015.
Kontaktperson: fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

Managementtjänster
Tilldelningsbeslut i upphandling Managementtjänster 2014, Verksamhets- och organisationsutveckling, planeras ske vid årsskiftet 2014-15. Planerad start för nya ramavtal är februari 2015. Läs mer här.
Kontaktperson: irene.andersson@kammarkollegiet.se

Möbler 2015
Arbetet med en ny upphandling har påbörjats. Det befintliga ramavtalet för möbler gäller till den 15 september 2015. För mer information, besök avropa.se.
Kontaktperson: mattias.ek@kammarkollegiet.se

Paketförmedlingstjänster
Annonseringen är klar och utvärderingsarbetet har påbörjats. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Programvaror och tjänster 2014
Utvärderingen av upphandlingarna Kontorsstöd och Grundläggande IT pågår och tilldelningsbeslut beräknas vara klart i januari 2015. Sista anbudsdag för de annonserade upphandlingarna Systemutveckling och Informationsförsörjning är den 12 januari 2015.

Kontaktpersoner: ylva.loven.anderson@kammarkollegiet.se (Grundläggande IT & Informationsförsörjning) och daniel.melin@kammarkollegiet.se (Kontorsstöd & Systemutveckling)

Säkerhetsteknik
Upphandlingsprocessen inleds med annonsering i januari 2015, varefter tilldelning förväntas ske i mars. Det nya ramavtalet börjar sannolikt gälla den 1 maj 2015, efter att nuvarande ramavtalet löpt ut den 30 april 2015. Läs mer på vår webb.
Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Säkra förvaringslösningar
Tilldelningsbeslutet i upphandlingen av Säkra förvaringslösningar är överprövat till förvaltningsrätten för delområde A - Stöldskyddsklassad förvaring. Läs mer här.
Kontaktperson: matilda.sjogren@kammarkollegiet.se

Taxitjänster

En ny upphandling av Taxitjänster ska genomföras. Nuvarande ramavtal sträcker sig till den 30 september 2015. Läs mer om upphandlingen här.
Kontaktperson: aida.colakovic@kammarkollegiet.se

Tjänstefordon och förmånsbilar 2015
En ny upphandling har påbörjats. Det befintliga ramavtalet löpte ut den 31 oktober 2014, men har förlängts till och med 31 oktober 2015. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

BildAvtal


Arkiv- och förvaringslösningar

Följande avtal är undertecknade: (A) Förvaringslösningar
för arkiv och museiförråd, B) Biblioteksinredning, (C) Post- och kopieringsrum samt källsorteringsenheter, samt (E) Skåp för hängmappar och ritningar. Läs mer här.
Kontaktperson: aida.colakovic@kammarkollegiet.se

Bevakningstjänster regionalt och multiregionalt
Ramavtal är undertecknade. Ta del av avtalsdokumenten på avropa.se.
Kontaktperson: klas.ericsson@kammarkollegiet.se

Dokumenthantering 2012
Ramavtalen för Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster - gäller till och med 2016-07-31. Besök vår webb för mer information.
Kontaktperson: karl.ekman@kammarkollegiet.se

Elektronik och elektronikkomponenter
Ramavtalet har förlängts och gäller nu ytterligare ett år, till och med 2016-01-19. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: klas.lindstrom@kammarkollegiet.se

Glasögon
Nya ramavtal för bildskärms- och skyddsglasögon börjar gälla den 1 januari 2015 och kan därefter förlängas i maximalt 36 månader. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

Hygien- och städprodukter
Efter en lång rättsprocess har ramavtal tecknats. De löper inledningsvis under perioden 9 oktober 2014 till 8 oktober 2015. Läs mer här.
Kontaktperson: sebastian.svartz@kammarkollegiet.se

Tryckeritjänster
Tryckeritjänstavtalet är nu förlängt t.o.m. 2016-02-14. Mer information finns på vår webb.
Kontaktperson: klas.lindstrom@kammarkollegiet.se

Vattenautomater med tillhörande tjänster
Ramavtal har tecknats och gäller under perioden 2 september 2014 till 1 september 2016. Läs mer här.
Kontaktperson: ingela.mildton.patzelt@kammarkollegiet.se

IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013
Upphandlingarna som genomförs är regionuppdelade. Ett ramavtal är klart sedan i oktober, medan två tilldelningsbeslut har överprövats och två tilldelningsbeslut ska fattas. Besök även vår webb.
Kontaktperson: anna.berg@kammarkollegiet.se

ÖverprövningarÖverprövningar

Aktuellt om överprövningar


Arkiv- och förvaringslösningar
Den 5 december meddelade förvaltningsrätten sin dom i upphandlingarna Klädförvaring och småfacksskåp samt Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö, vilka utgör delar av ramavtalsområdet. Domen innebar att ansökan om överprövning avslogs - en dom som står fast efter att kammarrätten beslutat att prövningstillstånd inte medges. Nu avvaktar vi avtalsspärren på 10 dagar. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: aida.colakovic@kammarkollegiet.se

IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013
Tilldelningsbesluten i två regioner: Norra regionen och Uppsala-Örebro samt Region Sydöstra har överprövats. Totalt har fem regionindelade upphandlingarna genomförts. Läs mer här.
Kontaktperson: anna.berg@kammarkollegiet.se

Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster
Tilldelningsbeslutet från den 8 oktober 2014 är begärt överprövat hos förvaltningsrätten, så den planerade avtalssigneringen är stoppad. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

Ljuskällor
Förvaltningsrätten avslog ansökan om överprövning, vilket överklagades till kammarrätten. Kammarrätten har meddelat ett interimistiskt beslut vilket innebär att upphandlingen är stoppad. Läs mer här.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Säkra förvaringslösningar
Tilldelningsbeslutet har överprövats till förvaltningsrätten. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: matilda.sjogren@kammarkollegiet.se

Seminarier och konferenserSeminarier och konferenser

Kommande seminarier


Hur avropar man från statliga ramavtal?

Introduktionsseminarier om avrop för nybörjare planeras följande datum under våren 2015: 30 januari (fullbokat), 13 mars, 10 april, 8 maj, 5 juni. Vi återkommer med information om anmälan inför respektive seminarium. Håll utkik på avropa.se och i nyhetsbrevet!

UtvärderingDelta i vår enkätundersökning!

Dina synpunkter om vår verksamhet är värdefulla

Nu är det dags för vår årliga undersökning som vi skickar ut till myndigheter och ramavtalsleverantörer via e-post. Vi ber dig reflektera över hur väl Statens inköpscentral uppfyller dina behov och önskemål. Ditt deltagande är viktigt för oss eftersom det hjälper oss att utveckla vår verksamhet. Tack på förhand för din hjälp med att besvara enkäten!

Du som arbetar på en myndigheter kan ladda ner din enkät här.

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år!Tack för ett gott samarbete under 2014!

Statens inköpscentral tackar alla avropande myndigheter och ramavtalsleverantörer för ett gott samarbete under 2014 och önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt!

Nyhetsbrevet kommer under 2015 att skickas ut följande datum:
19 februari, 24 april, 12 juni, 28 augusti, 23 oktober, 18 december

Väl mött! 

Välkommen att kontakta oss!

För frågor om specifika ramavtalsområden, se avropa.se, alternativt kontakta ramavtalsförvaltaren (kontaktuppgifter finns på vår webb).

För juridiska frågor om våra ramavtal: Kontakta vår nya helpdesk. Observera att helpdesk är julstängd mellan den 22 december och den 9 januari 2015.

Du når helpdesk på telefon 08 – 700 07 51, måndagar, onsdagar och fredagar, klockan 09.00 – 11.00.

Vid frågor av allmän karaktär, kontakta ramavtalsservice@kammarkollegiet.se eller
08-700 07 70.

Besök våra webbplatser: avropa.se och kammarkollegiet.se.

Vid övriga upphandlingsfrågor: Ett samlat upphandlingsstöd finns på Konkurrensverket.

  
Vill du inte ha mer information från Kammarkollegiet