Nyhetsbrev nr 2 - vecka 17 2015
Nytt från Inköpscentralen
Redaktör: anne.isberg@kammarkollegiet.se

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har som uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter. Vi upphandlar varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller till stora värden. Inom området IT och telekom kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen.

Vi ger ut cirka sex nyhetsbrev per år. På avropa.se finner du tidigare nyhetsbrev och mer information om våra upphandlingar och ramavtal. Här kan du också anmäla dig som prenumerant och få nyhetsbreven direkt i din e-post.

På gång på Statens inköpscentralPå gång

Systematisk uppföljning för att säkerställa den goda affären

För varje år sedan starten har vi stadigt ökat insatserna för att följa upp avtalade villkor i våra ramavtal i syfte att säkerställa den goda affären. Vår erfarenhet är att ett systematiskt uppföljningsarbete uppskattas av både ramavtalsleverantörer och avropande organisationer eftersom regelbunden uppföljning borgar för jämn kvalitet, goda relationer och nöjda kunder.

I år gör vi ytterligare satsningar för att såväl bredda som fördjupa uppföljningarna. Till vår hjälp tar vi, liksom tidigare, externa revisionsbyråer som genomför uppföljningarna utifrån vedertagen metodik. Ett stort antal revisioner planeras hos olika ramavtalsleverantörer under året.

Som vanligt gäller att ni är välkomna att ta kontakt med respektive ramavtalsförvaltare om ni har synpunkter på hur ett specifikt ramavtal fungerar. Det gäller förstås både avropande organisationer och ramavtalsleverantörer. På vår webbplats avropa.se framgår vem som är ramavtalsansvarig för respektive ramavtal.

Välkomna att höra av er!

FörstudierFörstudier

Pågående förstudier


Översättningstjänster

Förstudien som påbörjats beräknas vara klar i juni. Det befintliga ramavtalet löper ut den 30 juni med en förlängningsoption till och med den 30 juni 2016.
Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Se avropa.se för information om övriga förstudier.

UpphandlingarUpphandlingar

Aktuellt om upphandlingar


Användarnära IT-produkter
Ramavtalet Klient, region 7 upphör att gälla den 31 maj och ersätts av Användarnära IT-produkter. Fullmaktsinsamling i kommuner och landsting pågår till den 30 april och ramavtalet beräknas träda i kraft i höst.
Kontaktperson: ylva.loven.anderson@kammarkollegiet.se

Drivmedel
Drivmedel annonserades den 10 april och sista anbudsdag är den 27 maj. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

Företagshälsovårdstjänster
Annonsering av Företagshälsovårdstjänster planeras i maj. Läs mer här.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Hotelltjänster
Upphandlingen beräknas annonseras i april. Nuvarande ramavtal löper ut den 30 juni. Läs mer här.
Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se

IT-utbildning
Upphandlingen annonserades den 21 april och förväntas bli klar tidigt i höst. Vi rekommenderar att avrop inför hösten sker från nuvarande ramavtal. Observera att avrop samt undertecknande av kontrakt måste vara genomförda senast den 30 juni, då avtalet löper ut. Läs mer här.
Kontaktperson: elis.kalered@kammarkollegiet.se

Kontorsmateriel 2015
Upphandlingen annonserades den 27 mars med sista anbudsdag den 6 maj. Läs mer här.
Kontaktperson: fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

Managementtjänster - Utredning, ledning och verksamhetsstyrning
Upphandlingen pågår och tilldelningsbeslutet planeras vara klart i juni. Läs mer här.
Kontaktperson: irene.andersson@kammarkollegiet.-

Möbler och inredning
Upphandlingen annonserades den 2 mars med sista anbudsdag den 20 april. Se även avropa.se.
Kontaktperson: mattias.ek@kammarkollegiet.se

Resebyråtjänster
Under april månad startade upphandlingen av resebyråtjänster. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: matilda.sjogren@kammarkollegiet.se

Säkerhetsteknik - Konsulttjänster
Tilldelningsbeslutet skickades ut den 30 mars och avtalsspärren löpte ut den 9 april. De nya ramavtalen är planerade att kunna användas från den 1 maj. Tilldelningsbeslut avseende Säkerhetssystem och Brandskydd inom samma ramavtalsområde skickas ut inom kort. Läs mer här.
Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Taxitjänster
Vi har haft en extern remiss ute för att få synpunkter på ett utkast till förfrågningsunderlag. Annonsering planeras i april. Läs mer här.
Kontaktperson: aida.colakovic@kammarkollegiet.se

Tryckeritjänster
Upphandlingen har påbörjats efter genomförd förstudie. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: niklas.bjorns@kammarkollegiet.se

avropa.se finner du mer information om våra upphandlingar.

AvtalAvtal

Aktuellt om våra ramavtal


Brevförmedlingstjänster
Ramavtal tecknades den 1 april och gäller till och med den 31 mars 2017. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: gunilla.lannestedt@kammarkollegiet.se

Flyttjänster
Ramavtal förlängs till den 31 december. Vill du lämna synpunkter/göra reklamationer kan du ladda ner en blankett som du finner på ramavtalssidan på avropa.se. En enkät har också skickats till avropande myndigheter. Om du saknar enkäten, vänligen e-posta undertecknad.
Kontaktperson: yvonne.tuoremaa@kammarkollegiet.se

Ramavtal inom IT-driftstjänster 2010 löper ut och ny upphandling förbereds
Ramavtalet IT-driftstjänster 2010, Påplatsendrift löper ut den 30 april, medan
IT-driftstjänster 2010, Användarnära funktioner gäller till den 31 maj. Upphandlingar förbereds och annonsering planeras till tidig höst. Ramavtalet IT-driftstjänster 2010, Helhetsdrift löper till den 28 februari 2017.
Kontaktperson: per-erik.andersson@kammarkollegiet.se

IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Region Sydöstra och Södra samt Norra regionen och Uppsala-Örebro
Läs mer om de nytecknade ramavtalen här och anmäla dig gärna till kommande informationsseminarier i Linköping (26 maj) respektive Sundsvall (16 juni).
Kontaktpersoner: sandra.lukins@kammarkollegiet.se (tecknade ramavtal) och anna.berg@kammarkollegiet.se (upphandlingen)

Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster
Ramavtalet började gälla den 17 februari. Observera att myndigheter som har en maskin tecknad på det tidigare ramavtalet, även ska köpa råvaror på detta. Se även avropa.se.
Kontaktperson: ingela.mildton.patzelt@kammarkollegiet.se

Ljuskällor
Avtal tecknades och började gälla den 2 mars. Mer information finns på avropa.se.
Kontaktperson: stefan.persson@kammarkollegiet.se

Paketförmedlingstjänster
Den 1 april tecknades ramavtalet som gäller till den 31 mars 2017. Läs mer här.
Kontaktperson: gunilla.lannestedt@kammarkollegiet.se

Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling
Det är nu möjligt att avropa från ramavtalet som tecknades den 7 april. Anmäl dig gärna till ett informationsseminarium som äger rum i Stockholm den 27 maj. Läs mer om ramavtalet här.
Kontaktperson: mikael.larsson@kammarkollegiet.se

Säkra förvaringslösningar
Nya avtal tecknades den 10 februari. Läs mer här och anmäl dig till informationsseminariet som äger rum den 29 maj.
Kontaktperson: stefan.persson@kammarkollegiet.se

Översättningstjänster
Ramavtalen för översättningstjänster förlängs med ett år från den 1 juli till och med den 30 juni 2016. Detta är den sista förlängningen av ramavtalen och en förstudie pågår. Läs mer här.
Kontaktperson: klas.ericsson@kammarkollegiet.se

ÖverprövningarÖverprövningar

Aktuellt om överprövningar


Managementtjänster - Verksamhets- och organisationsutveckling
Tilldelningsbeslutet som fattades den 13 januari har överprövats. Läs mer om upphandlingen på avropa.se.
Kontaktperson: irene.andersson@kammarkollegiet.se

Programvaror och tjänster 2014 - Informationsförsörjning
Ansökningar om överprövning har inkommit till förvaltningsrätten, vilket innebär att ramavtal inte kan tecknas i dagsläget. Läs mer här.
Kontaktperson: ylva.loven.anderson@kammarkollegiet.se

Programvaror och tjänster - Grundläggande IT och Kontorsstöd
Den 21 april föll domen i förvaltningsrätten till Statens inköpscentrals fördel. Ansökningarna om överprövning har avslagits, men domen kan komma att överklagas till kammarrätten.
Kontaktpersoner: ylva.loven.andersson@kammarkollegiet.se (Grundläggande IT) och daniel.melin@kammarkollegiet.se (Kontorsstöd)


Avropa exportfunktionNu relanserar vi Avropas exportfunktion

Ramavtalen på Avropa kan återigen speglas

Tidigare fanns en spegling mellan Avropa och TendSign som gjorde att användare av TendSign kunde se samtliga ramavtal som finns på Avropa direkt i sin egen avtalskatalog. Speglingen möjliggjordes med hjälp av en exportfunktion på Avropa som TendSign kopplades upp mot. Då Avropa för en tid sedan fick en ny struktur anpassades inte exportfunktionen därefter, vilket medförde att speglingen inte längre visade informationen på rätt sätt. Exportfunktionen är nu uppdaterad och anpassad till dagens Avropa.

Exportfunktionen är en webbservice som är öppen för alla intressenter att koppla upp sig mot. Intressenter är i detta fall leverantörer av olika system, t.ex. upphandlingssystem. För att speglingen ska fungera måste systemen integreras mot Avropas exportfunktion. Därefter kan upphandlande myndigheter i sin tur ta del av ramavtalen i sitt system.

Systemleverantörer som är intresserade av att koppla upp sig mot exportfunktionen är välkomna att kontakta oss för mer information.

Kontaktperson: ulrika.blom@kammarkollegiet.se

Juristen svararVanliga frågor

Hur länge får ett kontrakt som grundas på ramavtal löpa?


Vi får ofta frågor om hur långt ett kontrakt kan vara. Bestämmelserna om tilldelning av kontrakt som grundas på ramavtal återfinns i 5 kap. lagen (2007:1092) om offentlig upphandling (LOU) som motsvarar artikel 32 i direktiv 2004/18/EG (Direktiv). Varken LOU eller Direktivet reglerar uttryckligen ett kontrakts löptid.

EU-kommissionen har tidigare uttalat att löptiden för kontrakt inte får överstiga ramavtalets löptid, men enligt det nya upphandlingsdirektivet 2014/24/EU, skäl 62, bör löptiden få fastställas med beaktande av faktorer såsom den tid som behövs för kontraktets fullgörande; underhåll av utrustning med en uppskattad ekonomisk livslängd på mer än fyra år och behov av omfattande utbildning av personal för att fullgöra kontraktet. Svaret på frågan hur länge ett kontrakt som grundas på ramavtal får löpa, är således att detta måste bedömas utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

Det är därmed alltid den avropande myndigheten som vid bestämmande av kontraktslängden måste beakta de grundläggande principerna och ramavtalets villkor. Vår tolkning av gällande regelverk är att ett kontrakt torde kunna vara minst lika långt som ramavtalets löptid och kan vara giltigt även efter det att själva ramavtalet har upphört.

Konkurrensverkets upphandlingsstöd ansvarar för generell information och stöd om upphandlingsfrågor.

Seminarier och konferenserSeminarier och konferenser

Kommande seminarier


Webbinarium om ramavtalen för Hygien- och städprodukter & Kontorspapper

Webbinariet äger rum tisdagen den 5 maj och vänder sig till avropande myndigheter. Välkommen att vid anmälan, senast den 29 april via avropa.se, skriva ned frågor som du vill få belysta.
Kontaktperson:
ulla.karin.josefsson@kammarkollegiet.se

Hur avropar du från statliga ramavtal?
Två introduktionsseminarier om avrop för nybörjare kvarstår under våren: 8 maj och 5 juni med inriktning mobiltelefoner och AV-produkter. Anmäl dig på avropa.se!
Vid frågor, kontakta ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

Leverantörsdag rörande ramavtal inom IT och telekom
Måndag den 18 maj inbjuds ramavtalsleverantörer till en leverantörsdag om ramavtal inom IT och telekom i Stockholm. Läs mer och anmäl dig senast den 4 maj via avropa.se.
Vid frågor, kontakta ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

Informationsseminarium om ramavtalet IT-konsulttjänster Resurskonsulter
Vi inbjuder avropande myndigheter till ett informationsseminarium om det nya ramavtalet IT-konsulttjänster Resurskonsulter i Norra regionen och Uppsala Örebro, Region Sydöstra, Region Södra och Region Västra. Anmäl dig till seminarierna som äger rum i Linköping den 26 maj och Sundsvall den 16 juni. Läs mer om ramavtalen på avropa.se.
Kontaktperson: sandra.lukins@kammarkollegiet.se

Informationsseminarium om ramavtalen inom programvaror och tjänster
Välkommen till ett informationsseminarium som äger rum den 27 maj i Stockholm. Seminariet vänder sig till avropande myndigheter som kan anmäla sig på avropa.se senast den 20 maj.
Kontaktperson: mikael.larsson@kammarkollegiet.se

Informationsseminarium om Säkra förvaringslösningar
Upphandlar du säker förvaring på en statlig myndighet? Välkommen till ett seminarium om de nya ramavtalsområdena. Plats & tid: Kammarkollegiet i Stockholm, fredag den 29 maj. Läs mer och anmäl dig på avropa.se senast den 25 maj.
Kontaktperson: stefan.persson@kammarkollegiet.se

Hållbar upphandlingHållbar upphandling

Miljöhandboken ger stöd vid upphandling av våra ramavtal


Statens inköpscentral har låtit ta fram en miljöhandbok som i första hand är avsedd att användas som stöd vid upphandling av våra ramavtal. Den hjälper oss att ställa relevanta miljökrav och innehåller bland annat information om miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, kravställan, verifikation och uppföljning, samt lagstiftning, direktiv, förordningar och miljömärkning.

Miljöhandboken kan även vara användbar för dig som arbetar på en avropande myndighet. Ladda ner miljöhandboken här.

HelpdeskKontakta vår helpdesk

Vid juridiska frågor om ramavtalen


Du som arbetar på en avropande myndighet är välkommen att ringa vår helpdesk för svar på juridiska frågeställningar i samband med avrop från våra ramavtal. Du når helpdesk på telefonnummer 08 – 700 07 51, måndagar, onsdagar och fredagar klockan 09.00 – 11.00. Välkommen!

NyhetsbrevDen 15 juni kommer nästa nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra ramavtal

Kommande nyhetsbrev skickas ut följande datum: 15 juni, 31 augusti, 26 oktober, 14 december. Ladda ner tidigare nyhetsbrev på avropa.se. Vill du bli prenumerant? Anmäl dig här! 

Välkommen att kontakta oss!

För frågor om specifika ramavtalsområden, se avropa.se, alternativt kontakta ramavtalsförvaltaren (kontaktuppgifter finns på vår webb).

För juridiska frågor om våra ramavtal: Kontakta vår helpdesk.

Du når helpdesk på telefon 08 – 700 07 51, måndagar, onsdagar och fredagar, klockan 09.00 – 11.00.

Vid frågor av allmän karaktär, kontakta ramavtalsservice@kammarkollegiet.se eller
08-700 07 70.

Besök våra webbplatser: avropa.se och kammarkollegiet.se.

Vid övriga upphandlingsfrågor: Ett samlat upphandlingsstöd finns på Konkurrensverket.

  
Vill du inte ha mer information från Kammarkollegiet