Nyhetsbrev nr 1 - vecka 8 2016
Nytt från Inköpscentralen
Redaktör: anne.isberg@kammarkollegiet.se

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har som uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter. Vi upphandlar varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller till stora värden. Inom området IT och telekom kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen. Vi ger ut cirka sex nyhetsbrev per år. På avropa.se kan du anmäla dig som prenumerant och ta del av tidigare nyhetsbrev.

På gångPå gång

Välkomna till årets första nyhetsbrev!


Vi på Statens inköpscentral vill börja med att tacka alla er – myndigheter och ramavtalsleverantörer - som medverkat i den enkätundersökning som vi nyligen genomfört. Vi kan stolt konstatera att ni blir allt nöjdare med vår verksamhet. Samtidigt tar vi med stort intresse del av era synpunkter som hjälper oss att utveckla våra förstudier, upphandlingar, ramavtal och seminarier.

Som vi berättat tidigare har vi ambitionen att under året ge våra målgrupper ännu bättre stöd och vägledning. Vi uppdaterar löpande kalendariet på avropa.se med datum för kommande seminarier. I år erbjuder vi exempelvis två Avropadagar, den 18 april och den 21 oktober. Den 25 februari äger ett frukostseminarium rum på tema rättelse, förtydligande och komplettering av avrop från våra ramavtal. Under våren påbörjas också en satsning på nya informationskanaler - film och webbinarier.

Ett av våra mål inför 2016 är att genom ökad dialog med avropande myndigheter utforma mer attraktiva ramavtal. Som ett led i detta arbete bjuder vi exempelvis in till två workshoptillfällen, den 23 och 25 februari, där förstuden rörande dokumenthantering diskuteras. I denna förstudie finns, liksom i förstudien av AV-produkter, ett särskilt fokus på miljökrav. Samtidigt har vi lagt en betoning på högt ställda sociala krav i upphandlingarna av städ-, bemannings- och flyttjänster.

Till alla er som efterfrågat städtjänster kan vi berätta att en förstudie resulterat i beslutet att genomföra en pilotupphandling i Stockholms län. Ett pilotprojekt rekommenderas också i förstudien om dynamiska inköpssystem.

Läs mer om pågående aktiviteter här i nyhetsbrevet och på avropa.se!

Information om VolkswagenPlanera och samordna tolkavrop

Befintliga tolkar kan utnyttjas mer effektivt


På grund av den rådande flyktingsituationen är tolkmarknaden hårt ansträngd. Rekrytering av nya tolkar pågår men tills vidare måste avropande myndigheter planera sin användning av tolkar utifrån den begränsade tillgången.

Statens inköpscentral vill uppmana användare av tolkar att så långt det är möjligt planera och förbereda tolkmöten i god tid. Försök sprida uppdragen över dagens timmar, samordna gärna med andra beställare och samla, om möjligt, flera uppdrag i samma språkgrupp till samma dagar. Överväg även distanstolkning där så är möjligt. Genom planering och samordning kan befintliga tolkresurser utnyttjas bättre.

Kontaktperson: klas.ericsson@kammarkollegiet.se

Avrop av underskriftstjänst Svensk e-legitimationAvrop från nya konferensavtalet

Avropsform beror på antalet deltagare


Avropsformen från det nya ramavtalet för Konferenser och möten skiljer sig åt beroende på antalet konferensdeltagare:

Rangordnad avropsordning gäller för bokning av konferenser och möten för upp till 75 deltagare. Det innebär att myndigheten i första hand kontaktar den ramavtalsleverantör som har plats ett i rangordningen. I det fall denne inte kan leverera kontaktas kommande ramavtalsleverantör i rangordningen etc.

Förnyad konkurrensutsättning gäller för stora konferenser med fler än 75 deltagare. Myndigheten skickar då en skriftlig avropsförfrågan till samtliga leverantörer inom aktuellt område.

Kontaktperson: sandra.lukins@kammarkollegiet.se

Ergonomiska produkterAvropa ergonomiska produkter

Du finner ergonomiska produkter på flera avtal


Ergonomiska produkter kan avropas från flera ramavtal beroende på produkttyp: tillbehör till datorer avropas från Användarnära IT-produkter eller Klient - Datorer, Surfplattor/Läsplattor, Bildskärmar, Tunna klienter och tillbehör, medan arbetsplatsmattor och manushållare avropas från Kontorsmateriel. Inom Möbler för arbete och förvaring kan vissa ergonomiska produkter med en naturlig koppling till arbetsplatsen avropas, exempelvis fotstöd och arbetsplatsmattor. Inom Arbetsstolar finns ett stort urval kontorsarbetsstolar att välja mellan.

Kontaktpersoner: ulla.karin.josefsson@kammarkollegiet.se, stefan.persson@kammarkollegiet.se

Ny förstudieHur används avtalen inom telekom och datakom?

Översyn i ny förstudie


Vi genomför under 2016 en förstudie som syftar till att göra en förutsättningslös översyn och analys av samtliga ramavtal inom området telekom och datakom och därefter föreslå framtida ramavtals innehåll och indelning. De befintliga ramavtal som omfattas av förstudien är: Kommunikation som tjänst, Fasta och mobila operatörstjänster och transmissionstjänster, Digitala mötesrum, Mobiltelefoner samt Telefoniprodukter.

Var med och påverka! Samtliga myndigheter, landsting och kommuner får en länk till en enkät via e-post i slutet av februari. Befintliga ramavtalsleverantörer har redan fått en enkät via e-post. Leverantörer, tillverkare och andra i branschen kan besvara en enkät på avropa.se under perioden 17 februari till och med 10 mars. Förstudien beräknas vara klar september 2016.

Kontaktperson: sara.wedholm@kammarkollegiet.se

E-legitimationE-legitimation

Godkännandeprov har påbörjats


Inom ramavtalsområdet Programvaror och tjänster 2014: Informationsförsörjning har påbörjats godkännandeprov av tjänster för underskrift med stöd av Svensk e-legitimation. Godkännandeproven kommer att genomföras i två omgångar där den första påbörjades i slutet av januari och förväntas vara klar under mars månad. Den andra provomgången är föreslagen att genomföras senare under våren.

Om det redan nu finns ett behov av elektroniska underskrifter hos er organisation, innan tjänsterna ovan är godkända samt innan utfärdare har anslutit sig till Svensk e-legitimation, kan avrop från Informationsförsörjning göras av underskriftstjänster med hjälp av andra e-legitimationer. Ett sådant avrop kan då innehålla en option om en framtida möjlighet att kunna göra underskrifter med hjälp av Svensk e-legitimation.

Kontaktperson:
jan.lundh@kammarkollegiet.se, sebastian.svartz@kammarkollegiet.se

FörstudierFörstudier

Pågående förstudier


AV-produkter och Digitala mötesrum
En förstudie påbörjas i februari och beräknas bli klar i augusti. I vissa delar koordineras förstudien med översynen av avtalen inom telekom och datakom.
Kontaktperson: fredrik.engvall@kammrkollegiet.se

Dokumenthantering
Förstudien som omfattar området skrivare, kopiatorer, faxar och scannrar, samt tillhörande tjänster, påbörjades i januari och beräknas vara klar i april. Befintligt ramavtal upphör att gälla den 31 juli 2017. Anmäl gärna medverkan i referensgruppen eller vid leverantörsmöten.
Kontaktperson: renee.sjolund@kammarkollegiet.se

Dynamiska inköpssystem

Vi har publicerat en förstudie som bland annat redogör för vad dynamiska inköpssystem är och när det kan användas. Denna elektroniska upphandlingsteknik innebär att myndigheter får tillgång till ett brett utbud av anbud och att leverantörer som kan ansluta sig till systemet kontinuerligt. Förstudien rekommenderar att ett pilotprojekt genomförs när nya lagen är i kraft.
Kontaktperson: sara.wedholm@kammarkollegiet.se

Fordonsförhyrning
Arbetet med förstudien pågår och beräknas vara klart i april.
Kontaktperson: mattias.ek@kammarkollegiet.se

UpphandlingarUpphandlingar

Aktuellt om upphandlingar


Bemanningstjänster

Delar av förfrågningsunderlaget kommer att läggas ut på extern remiss under slutet av februari, i ca två veckor, för att få synpunkter från berörda leverantörer och myndigheter innan annonsering.
Kontaktperson: jeanette.hemmingsson@kammarkollegiet.se

Datacenter ersätter servrar och nätverksprodukter
De nuvarande ramavtalen Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 och Nätverksprodukter 2012 går ut den 31 augusti resp. 30 november. Vi rekommenderar att myndigheter vid behov avropar från befintliga ramavtal, då nya ramavtal kan bli fördröjda. I upphandlingen Datacenter (sista anbudsdag 19 februari) kombineras/utökas innehållet i befintliga ramavtal. Datacenter omfattar fyra upphandlingar: tre geografiskt indelade samt ett rikstäckande.
Kontaktperson: daniel.melin@kammarkollegiet.se

Flygresor utrikes
Förstudien inför upphandlingen av utrikes flygresor är avslutad och en upphandling har inletts. Förstudierapporten finns att läsa på upphandlingssidan.
Kontaktperson: elin.olsson@kammarkollegiet.se

Hotelltjänster
Förstudien inför upphandlingen av hotelltjänster är avslutad och beslut har tagits om att en ny upphandling ska göras. Läs mer på upphandlingssidan.
Kontaktperson: anna-maria.norström@kammarkollegiet.se

Klienter
En upphandling pågår i syfte att ersätta nuvarande ramavtal som går ut den 30 juni i år. Vi rekommenderar att myndigheter vid behov avropar från befintliga ramavtal med längre leveransavtal, då nya ramavtal kan bli överprövade och riskerar att bli fördröjda.
Kontaktperson: anna.berg@kammarkollegiet.se

Litteratur
Nu är förstudien avslutad och beslut har tagits om en ny upphandling. Den kommer att innehålla tryckta böcker, men inte e-böcker. Förstudierapporten kan laddas ner på upphandlingssidan.
Kontaktperson: mattias.ek@kammarkollegiet.se

Mobiltelefoner
Upphandlingen förväntas bli klar hösten 2016. Vi rekommenderar därför att avrop inför sommar och höst sker från nuvarande ramavtal, Mobiltelefoner 2012. Obs! Avrop samt undertecknande av kontrakt måste vara genomförda senast den 31 maj, då nuvarande ramavtal löper ut. Därefter kan ett begränsat urval av smartphones avropas från Användarnära IT-produkter.
Kontaktperson: elis.kalered@kammarkollegiet.se

Resebyråtjänster
Statens inköpscentral har fattat tilldelningsbeslut avseende Resebyråtjänster. Nu avvaktar vi avtalsspärren. Läs mer på upphandlingssidan.
Kontaktperson: matilda.sjogren@kammarkollegiet.se

Städtjänster
Intresset för ett statligt ramavtal inom städtjänster har varit stort. Nu finns förstudierapporten tillgänglig och vi har påbörjat en pilotupphandling för Stockholms län. Den omfattar dagligstädning, periodisk städning, storstädning, fönsterputsning och golvvård. Annonsering planeras ske i september, medan ramavtalen beräknas träda i kraft den 1 april 2017.
Kontaktperson: fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

Tryckeritjänster
Statens inköpscentral har fattat tilldelningsbeslut avseende Tryckeritjänster. Nu avvaktar vi avtalsspärren. Läs mer på upphandlingssidan.
Kontaktperson: niklas.bjorns@kammarkollegiet.se

Telefoniprodukter
En upphandling pågår i syfte att ersätta nuvarande ramavtal som går ut den 31 maj 2016. Vi rekommenderar att myndigheter vid behov avropar från de befintliga ramavtalen med längre leveransavtal, eftersom nya ramavtal riskerar att bli fördröjda. I princip omfattas samma produkter, med tillägget att en s.k. webbshop kan avropas.
Kontaktperson: sten.algotson@kammarkollegiet.se

ÖverprövningarÖverprövningar

Aktuellt om överprövningar


IT-utbildning
Den 28 augusti 2015 fattades tilldelningsbeslutet som överprövades av fem anbudsgivare. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog samtliga ansökningar om överprövning den 4 februari, men den 16 februari hade två överklaganden inkommit. Kammarrätten har interimistiskt förordnat att Statens inköpscentral inte får ingå avtal avseende upphandlingen innan något annat har bestämts. Kammarrätten tar nu ställning till frågan om prövningstillstånd och vi avvaktar deras beslut.
Kontaktperson: elis.kalered@kammarkollegiet.se

Managementtjänster
Managementtjänster - verksamhets- och organisationsutveckling: Tilldelningsbeslut fattades den 13 januari 2015. Ett företag har beviljats prövningstillstånd i Kammarrätten.
Managementtjänster - utredning, ledning och verksamhetsstyrning: Den 14 augusti 2015 fattades tilldelningsbeslut. Företag har begärt prövningstillstånd hos Kammarrätten.
Managementtjänster - utveckling chef, grupp & kompetensförsörjning: En upphandling pågår.
Kontaktperson: irene.andersson@kammarkollegiet.se

AvtalAvtal

Aktuellt om våra ramavtal


Användarnära IT-produkter

De nya rangordnade ramavtalen trädde i kraft den 17 december och omfattar mindre/större bärbara, resp. stationära datorer, samt bildskärmar, surfplattor, smartphones och tillbehör.
Kontaktperson: klas.lindstrom@kammarkollegiet.se

Arkiv- och förvaringslösningar
Ramavtalen inom delområdena Biblioteksinredning, Förvaringslösningar för arkiv och museiförråd, Klädförvaring och småfacksskåp, Post- och kopieringsrum samt källsorteringsenhete och Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö, förlängs till den 14 oktober 2017. Avtalstiden ändras på avropa.se när förlängningsavtalen är undertecknade.
Kontaktperson: stefan.persson@kammarkollegiet.se

Belysningsarmaturer
Statens inköpscentral har beslutat att förlänga ramavtalen till och med den 2 juni 2017. Avtalstiden ändras på avropa.se när förlängningsavtalen är undertecknade.
Kontaktperson: stefan.persson@kammarkollegiet.se

Dokumenthantering 2012

Ramavtalet är förlängt till och med den 31 juli 2017. Läs mer på avropa.se.
Kontaktperson: karl.ekman@kammarkollegiet.se

Konferenser och möten 2015
Ramavtalet är signerade och trädde i kraft den 1 januari 2016. Se avropa.se för mer information.
Kontaktperson: sandra.lukins@kammarkollegiet.se

Kontorsmateriel - Staples webbutik & uppdaterad prisbilaga
Avtalat sortiment finns i katalogen ”KamK Avtalssortiment” i Staples webbutik med "blå prick” framför artikelnamnet. Detta gäller oavsett om du loggar in direkt i webbutiken, eller via e-handelssystem (”punch out”). Vid frågor, kontakta kundtjanst@staples.com. Staples prisbilaga uppdaterats den 12 februari då ett antal borttagna och restnoterade varor ersattes med nya.
Kontaktperson: ulla.karin.josefsson@kammarkollegiet.se

Ljuskällor
Statens inköpscentral har beslutat att förlänga ramavtalen för till och med den 1 september 2017. Avtalstiden ändras på avropa.se när förlängningsavtalen är undertecknade.
Kontaktperson: stefan.persson@kammarkollegiet.se

Prenumerationstjänster
Ramavtalet är signerat och trädde i kraft den 12 februari 2016. Se avropa.se för mer information.
Kontaktperson: gunilla.lannestedt@kammarkollegiet.se

Säkra förvaringslösningar
Ramavtalen med delområden Brandskyddsklassad förvaring, Elektroniska nyckel- och förvaringsystem, Förvaring av brandfarliga och explosiva varor, Skydd- och säkerhetsmontrar för utställning, Stöldskyddsklassad förvaring, samt Valvrum och valvdörrar, förlängs till den 1 december 2017. När respektive avtal är undertecknade ändras avtalstiden på avropa.se.
Kontaktperson: stefan.persson@kammarkollegiet.se

Seminarier och konferenserSeminarier och konferenser

Kommande seminarier


Dokumenthantering - skrivare
Vi inbjuder dig som arbetar på en avropande myndighet att anmäla dig till en workshop i förstudien om Dokumenthantering - skrivare. Workshopen genomförs vid två tillfällen, den 23 respektive 25 februari, klockan 09.30 - 13.30 på Clarion Hotell i Stockholm. Välkommen att anmäla dig senast den 15 februari på avropa.se.

Frukostseminarium med tema rättelse/förtydligande/kompletteringar vid avrop
Under vilka förutsättningar kan ni som avropande myndighet tillåta detta utan att riskera särbehandling och konkurrensbegränsning? Välkommen till ett frukostseminarium den 25 februari klockan 09.00 - 11.00 i Stockholm. Anmäl dig senast den 22 februari på avropa.se.

Introduktionsseminarium om avrop för nybörjare
Vårens första introduktionsseminarium vänder sig till dig som arbetar på en avropande myndighet och äger rum den 11 mars klockan 09.30 - 13.30. Anmäl dig på avropa.se senast den 5 mars.

Årets Avropadagar äger rum den 18 april och 21 oktober. Den 29 april är det dags för en Leverantörsdag för ramavtalsleverantörer inom IT- och telekom. Besök även avropa.se för uppdateringar om kommande seminarier.

BroschyrBroschyr om våra ramavtal

Ladda ned broschyren på avropa.se


Vår uppdaterade broschyr ger dig en översikt av alla befintliga ramavtal, pågående förstudier och upphandlingar. Broschyren riktar sig till dig som avropande myndighet respektive leverantör och hjälper dig att planera avrop och anbudsgivning.

Vad innebär det att vara ramavtalsleverantör?Hur blir du ramavtalsleverantör?

Ta del av vår guide på avropa.se


I vår guide finner du information om parternas roller och ansvar, om hur du deltar i våra upphandlingar, om att vara ramavtalsleverantör, vilka möjligheterna är, men också om lagarna som sätter ramar. En ny ordlista förklarar centrala begrepp och du som redan är ramavtalsleverantör får veta hur du kan använda Statens inköpscentrals sigill i din marknadsföring.

Nästa nyhetsbrevNästa nyhetsbrev

I april kommer nästa nyhetsbrev


Kommande nyhetsbrev skickas ut till våra prenumeranter den 25 april, 13 juni, 22 augusti, 24 oktober och 12 december. Hör gärna av dig med synpunkter eller frågor rörande nyhetsbrevet! Kontaktuppgifter finner du nedan. 

Välkommen att kontakta oss!


Vid frågor om specifika ramavtalsområden:
Kontakta ramavtalsansvarig. Du finner kontaktuppgifter på avropa.se.

Vid juridiska frågeställningar i samband med avrop från våra ramavtal:
Kontakta vår helpdesk som du når på telefon 08 – 700 07 51, måndagar, onsdagar och fredagar, klockan 09.00 – 11.00.

Vid frågor gällande ekonomi

Ta del av information om fakturor och försäljningsredovisning på avropa.se. Du når oss även via e-post sic.ekonomi@kammarkollegiet.se eller telefon 08 - 700 07 46.

Allmänna frågor om Statens inköpscentrals verksamhet
För övriga frågor, exempelvis om våra seminarier, kontakta ramavtalsservice via e-post ramavtalsservice@kammarkollegiet.se eller telefon 08 - 700 07 70.

Besök våra webbplatser: avropa.se och kammarkollegiet.se.

För övriga frågor om offentlig upphandling, kontakta Upphandlingsmyndigheten.

  
Vill du inte ha mer information från Kammarkollegiet