Nyhetsbrev nr 6 - vecka 51 2016
Nytt från Inköpscentralen
Redaktör: johanna.svedin@kammarkollegiet.se

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har som uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter. Vi upphandlar varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller till stora värden. Inom området IT och telekom kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen. Vi ger ut cirka sex nyhetsbrev per år. På avropa.se kan du anmäla dig som prenumerant och ta del av tidigare nyhetsbrev.

HelpdeskPå gång


Det börjar lacka mot jul och vi på Statens inköpscentral vill passa på att tacka för det goda samarbetet med avropare och leverantörer under 2016. Vi ser tillbaka på ett intensivt och givande år med många seminarier och konferenser – och vi ser fram emot ett spännande verksamhetsår tillsammans med er under 2017.

Nu finns ett nytt ramavtalsområde: Managementtjänster - Utveckling chef och grupp samt Kompetensförsörjning. Ramavtalen avser tjänster för utveckling av chefer, ledare, grupper och medarbetare i sina respektive roller. Här ingår även strategisk kompetensförsörjning. Ramavtalen ger myndigheterna tillgång till tjänster vid olika utvecklingsinsatser för personalen. Avrop kan gälla såväl rådgivning som tjänster där anbudssökande tar uppdragsansvar och omfattar kundanpassat stöd samt visst generellt stöd. Tjänsterna ska vara anpassade för statliga myndigheters verksamhet. Förnyad konkurrensutsättning gäller som avropsform.

Just nu har du möjlighet att tycka till om Statens inköpscentrals arbete och ramavtal. Vår årliga kund- och leverantörsundersökning ligger nu ute för besvarande, en enkät för dig som avropare och en för dig som ramavtalsleverantör. Enkäterna har skickats via e-post direkt till myndigheter och ramavtalsleverantörer (du som avropar kan även besvara enkäten via länk från avropa.se). Om du avropar eller är leverantör inom något ramavtal men inte har nåtts av mailet är du välkommen att skicka e-post till yvonne.tuoremaa@kammarkollegiet.se för att få enkäten via post. Dina synpunkter är värdefulla för oss och vårt arbete med att utveckla och förbättra verksamheten. Vi ser fram emot dina svar!

Avrop av underskriftstjänst Svensk e-legitimationFörstudier

Pågående förstudier


Elektronikutrustning och elektronikkomponenter

De enkäter vi haft ute för avropande myndigheter och leverantörer i branschen har avslutats och förstudiearbetet pågår.
Kontaktperson: matilda.sjogren@kammarkollegiet.se

Gåvokort
En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området Gåvokort. Förstudien planeras vara klar den 31 mars 2017. Nuvarande ramavtal löper som längst till och med den 11 maj 2018. Läs mer på avropa.se
Kontaktperson: fredrik.aglo@kammarkollegiet.se

NyhetsbrevUpphandlingar

Pågående upphandlingar


AV och videokonferens - hårdvara, programvara och tjänster

Just nu och t.o.m. den 27 januari 2017 pågår insamling av bekräftelser från kommuner och landsting m.fl. som vill bli avropsberättigade på det kommande ramavtalet. Vid frågor kring bekräftelser kontakta emelie.hojer@kammarkollegiet.se. Läs mer på avropa.se
Kontaktperson: fredrik.engvall@kammarkollegiet.se

Flyttjänster
Framtagning av underlag pågår och annonsering planeras i december.
Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

Fordonsförhyrning
Upphandlingen annonserades den 16 november och sista anbudsdag är den 17 januari. Läs mer på avropa.se
Kontaktperson: fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

Konferens och möten 2016
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Konferenser och möten 2016. Avtalsspärren löpte ut den 5 december.
Kontaktperson: anna-maria.norstrom@kammarkollegiet.se

Städtjänster
Utvärdering av inkomna anbud pågår. Tilldelningsbeslut beräknas ske i januari 2017.
Kontaktperson: fredrik.bjornstrom@kammarkollegiet.se

Säker förvaring
En extern remiss har publicerats på avropa.se. Leverantörer, myndigheter och andra berörda parter har möjlighet att komma med synpunkter på vissa centrala kravställningar inför annonsering av upphandlingen. Läs mer på avropa.se
Kontaktperson: matilda.sjogren@kammarkollegiet.se

UpphandlingarÖverprövningar

Aktuellt om överprövningar


IT-drift i Högsta förvaltningsdomstolen

Upphandlingen av IT-drift är nu föremål för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Ett bolag som inte har lämnat något anbud och inte haft för avsikt att lämna anbud har ansökt om överprövning. Förvaltningsrätten och kammarrätten har ansett att ett sådant bolag inte har rätt att ansöka om överprövning. HFD har meddelat prövningstillstånd. Statens inköpscentral vidhåller att bolaget saknar talerätt och pekar bl.a. på att meningen med överprövning är att de som deltar i eller velat delta i den aktuella upphandlingen ska få sin sak prövad. Andra utanför den kretsen bör dock inte ha möjlighet att hindra att avtal ingås. Statens inköpscentral avvaktar nu vad HFD kommer fram till. Läs mer på avropa.se
Kontaktperson: per-erik.andersson@kammarkollegiet.se

Klient
Förvaltningsrättens domar per 21 oktober, där leverantörernas ansökningar avslogs, är överklagade till Kammarrätten som nu har att bedöma om prövningstillstånd ska beviljas eller inte. Statens inköpscentral har fått interimistiska beslut och får därmed inte ingå avtal i någon av de fyra upphandlingarna tills dess att Kammarrätten bestämt något annat. Läs mer på avropa.se
Kontaktperson: anna.berg@kammarkollegiet.se

Språk- och översättningstjänster

Efter tilldelningsbeslutet i upphandlingen Språk- och översättningstjänster har ansökningar om överprövningar i samtliga tre anbudsområden inkommit. Statens inköpscentral väntar fortfarande på ett avgörande från Förvaltningsrätten. Eftersom de föregående ramavtalen löpte ut 2016-06-30 innebär detta att ramavtalsområdet för närvarande är avtalslöst.
Kontaktperson: goran.alilovic@kammarkollegiet.se

AvtalAvtal

Aktuellt om våra ramavtal


Hygien- och städprodukter

Papyrus kommer att göra en prisjustering för produkter i ramavtalets prisbilaga från 1 januari 2017. Priserna kommer att höjas med 0,8 % utifrån förändring i KPI i enlighet villkor i ramavtalet. Prisbilagan kommer att uppdateras på avropa.se. Papyrus genomför dessutom en generell prisjustering på delar av sitt övriga sortiment från 1 januari 2017. Prisjusteringen görs enligt deras ordinarie rutiner och är i enlighet med ramavtalet. För beställningar som skickas före 1 januari gäller det gamla priset även om fakturering görs efter 1 januari.

IT-konsulttjänster, Resurskonsulttjänster
Statens inköpscentral har beslutat att förlänga ramavtalen för IT-konsulttjänster, Resurskonsulter, region Stockholm-Gotland till och med 2018-08-31. Ändring av avtalstiden på avropa.se kommer att ske när förlängningsavtalen för alla leverantörer är undertecknade.

IT-utbildning
Sedan 12 november har ramavtalsleverantörerna på ramavtalet för IT-utbildning haft möjlighet att komplettera med nya underleverantörer. Uppdaterade underleverantörsbilagor finns nu publicerade under respektive ramavtalsleverantör på avropa.se.
Nu finns även ett avropsexempel på avrop från ramavtalet för IT-utbildning publicerat på avropa.se

Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster
Statens inköpscentral har förlängt ramavtalen för Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster till och med 2018-02-16.

SommartiderNästa nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev kommer i februari


Välkommen att höra av dig med synpunkter på eller frågor om vårt nyhetsbrev.

Statens inköpscentral på Kammarkollegiet önskar alla prenumeranter en god jul och ett gott nytt år! 

Välkommen att kontakta oss

Vid frågor om specifika ramavtalsområden:
Kontakta ramavtalsansvarig. Du finner kontaktuppgifter på avropa.se.

Vid juridiska frågeställningar i samband med avrop från våra ramavtal:
Kontakta vår helpdesk som du når på telefon 08 - 700 07 51, måndagar, onsdagar och fredagar, klockan 09.00 - 11.00.

Vid frågor gällande ekonomi
Ta del av information om fakturor och försäljningsredovisning på avropa.se. Du når oss även via e-post sic.ekonomi@kammarkollegiet.se eller telefon 08 - 700 07 46.

Allmänna frågor om Statens inköpscentrals verksamhet
För övriga frågor, exempelvis om våra seminarier, kontakta ramavtalsservice via e-post ramavtalsservice@kammarkollegiet.se eller telefon 08 - 700 07 70.

Besök våra webbplatser: avropa.se och kammarkollegiet.se.

Vid övriga frågor om offentlig upphandling, kontakta Upphandlingsmyndigheten.  
Vill du inte ha mer information från Kammarkollegiet